Bidrag till laddstation

Privatpersoner som äger en fastighet eller innehar en fastighet med utnyttjanderätt kan ansöka om bidrag till laddstation för elfordon. 

Regeringens förslag:
Skattereduktionen ersätter de nuvarande stöden till fysiska personer enligt förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller, förordningen (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi och förordningen (2017:1318) om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktionen ges för arbets- och materialkostnader. Reduktionen utformas med en fakturamodell av motsvarande slag som den som finns för rut- och rotavdrag så att köparna kan få del av skattelättnaden redan vid köpet.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. Bestämmelserna om skattereduktion i inkomstskattelagen tillämpas på installation av grön teknik som har utförts och betalats efter den 31 december 2020.
Skattereduktion för installation av grön teknik ges med 15 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna för installation av solceller och med 50 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna för installation av lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktionen får för ett beskattningsår uppgå till högst 50 000 kronor.

Du får bidrag för hälften av kostnaderna för själva laddstationen, material och arbetskostnaden för att installera laddstationen. Som mest kan man få 10 000 kronor i bidrag per fastighet. Tänk på att spara alla kvitton. De behövs när du ska skicka in ansökan om bidrag.

Förutsättningar för bidrag till laddstation

Installationen måste göras först och därefter ansöker du om bidraget. Ansökan måste ha inkommit till Naturvårdsverket senast sex månader efter det att installationen av installationsarbetet har slutförts.

Vid digital ansökan i vår e-tjänst kan du förutsatt att ansökan är komplett och att du uppfyller kraven för att vara berättigad till bidrag, få bidraget cirka 14 dagar efter att du fått beslutet om beviljat bidrag.

Naturvårdsverket hanterar ansökningarna i turordning från det att de kommit in.

Ansöker du via e-post eller vanlig post tar det längre tid att få ditt bidrag på grund av den manuella hanteringen.

Förutsättningarna för bidrag för laddstation finns i förordning (2017:1318). En behörig elektriker måste utföra installationen och laddboxen ska uppfylla kraven i förordningen

Läs mer och ansök här

Överskotts el. Kontakta Oss.Intresserad av att få veta mer?
Kontakta oss!