Hur mycket är skattereduktionen?

Från och med 1 januari 2015 går det att få skattereduktion för överskottsel som matas in på elnätet. Den skattereduktion du som elproducent har möjlighet att få är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år. Skattereduktionen får man genom inkomstdeklarationen en gång om året.

Man kan inte få skattesubvention på de kWh som överstiger uttaget. Om du köper 15 000 kWh per år men under samma år skickar in 20 000 kWh på elnätet får du inte skattesubvention på de 5000 kWh över uttaget.

När skall stöd till solceller sökas?

För att få stödet krävs att ansökan om stöd ska ha kommit till
länsstyrelsen:
för företag: innan projektet påbörjats
för sökande som inte är ett företag: inom 6 månader från det att
projektet påbörjats.

Hur lång garanti har ni på panelerna?

Vi lämnar 15 år materialgaranti (produktgaranti) på CSUN-panelerna och 25 år linjär effektgaranti (minst 80% effekt efter 25 år).

Är det krångligt att skaffa solceller?

Det är en del att tänka på inför och under installationen, kontakter med myndigheter och nätägare med flera. Hos oss får du hjälp med hela processen. Vi gör det enkelt för dig.

Är solceller en bra investering?

Det är det absolut. Hur lönsam investering bli är beroende av hur mycket du använder själv, hur mycket som matas ut på nätet och elpriset. Idag är elpriset ganska lågt i Sverige jämfört med andra Europeiska länder. Vi kommer inte kunna hålla det låga priset i en snar framtid. Ju dyrare Hur el desto lönsammare investering i Solel. Det statliga bidraget eller ROT-avdrag samt 60 öre i skattereduktion gör att investeringen blir ännu lönsammare.

Vad är fördelarna med Solel?

Du säkrar en del av din elförsörjning i minst 25 år. Förändringarna i elpriset påverkar inte dig och din ekonomi på samma sätt. Samtidigt bidra du till ett hållbart samhälle.

Vilka typer av system omfattas av stödet?

Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem.

Vem kan få stöd till solceller?

Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner.
Vi hjälper gärna till med ansökan.

Vad händer med den producerade elen som jag inte använder själv?

Solcellssystem kopplas vanligtvis till fastighetens elsystem som i sin tur är kopplat till elnätet. Det innebär att den delen av produktionen som du inte använder själv (överskottet) kan du sälja.
Det går även att lagra solelen i batterier som kan användas vid behov. VI erbjuder marknaden effektiva batterilösningar. Mer information om batterilösningar finns på vår hemsida.

Vad är skillnaden mellan solceller och solfångare?

Solceller omvandlar solens energi till el medans solfångare däremot använder solenergin till att värma vatten. Den el som genereras i solceller kan användas till att bl.a värma vatten. Vi har därför inriktat oss endast på solceller.

När är man mikroproducent?

När du producerar egen förnybar el i liten skala kallas du för en mikroproducent av förnybar el. Med förnybar el menas främst el som du framställer från sol, vind och vatten

  • Din mikroproduktionsanläggning ska ha samma anslutningspunkt som ditt uttagsabonnemang. Enkelt uttryckt – inmatning och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare.
  • För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere.
  • Du måste alltid anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el och matar in till elnätet. Elnätsföretaget säkerställer att din inmatning mäts på ett korrekt sätt och har därefter en skyldighet att varje år lämna en kontrolluppgift till Skatteverket på hur mycket el du under kalenderåret matat in till elnätet och hur mycket du har tagit ut
  • Båda fysiska och juridiska personer kan få skattereduktion.

läs mer på skatteverkets hemsida

Vad är Elcertifikat?

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el och har funnits i Sverige sedan år 2003. För varje megawattimme (MWh) förnybar el kan producenterna få ett elcertifikat av staten. Elproducenten kan sedan sälja elcertifikaten på en öppen marknad där priset bestäms mellan säljare och köpare. Elcertifikaten ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen.

Krävs det bygglov för solceller?

Idag ser reglerna olika ut i olika kommuner. För mer information om vilka regler som gäller i din kommun bör du kontakta kommunen där du bor.
Boverket har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utfärda ett generellt undantag från kravet på bygglov vid montering av solcellspaneler och solfångare.
Vi hjälper gärna våra kunder med bygglovshandlingar.

Vilka typer av solceller finns det?

Solcellerna delas upp i två huvudtyper, Kristallina celler eller tunnfilms-celler. De kristallina cellerna är vanligast, och de finns i två varianter, monokritallina och polykristallina celler.