Solel I Världen

De finns mest nätanslutna solcellssystem i Tyskland, Japan och USA. Höga elpriser och stort elbehov sommartid och nationella och regionala teknikstöd är några av anledningarna.  Här har bland annat forskningen på Ångström laboratoriet i Uppsala bidragit till den internationella utvecklingar.  Svenska institut och företag är också involverade i utvecklingen av Grätzelceller. I det så kallade solbältet nära ekvatorn med mycket direkt solstrålning har det också uppförts ett antal större termiska solkraftverk. Antingen använder man koncentrerande solfångare som direkt eller indirekt genererar vattenånga eller stora speglar (heliostater) som koncentrerar solinstrålningen till en ånggenerator. Sedan genereras elektricitet som i traditionella kraftverk med ångturbin och generator. Med samma förutsättningar, det vill säga mycket direkt solstrålning, kan man också koncentrera energin i solstrålningen mot den varma sidan på en stirligmotor, som i sin tur driver en turbin.